KALİTE

YÖNETİM BEYANI

“Dalgakıran’ın, insana ve çevreye saygıya, yaratıcılığın harekete geçirilmesine, çalışanların sağlıklı iletişim kurmasına ve bütünleşmesine yönelik oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi’ni, şirketin bütün çalışanları kurum kültürü olarak benimsemiştir. Şirket yaşamının her alanında hayata geçirilen kalite uygulamaları, çalışanların yaşam kalitesini yükseltmekte, müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlamakta, pazar payını artırmakta ve toplum hayatına katkı sağlamaktadır.

Kuruluşumuzun öncelikli hedefi olan ürün ve hizmetlerinin sürdürülebilir müşteri memnuniyetini yakalaması amacıyla Entegre Yönetim Sistemimiz global ölçekteki tüm iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini derinden anlayarak ve değerlendirerek risk bazlı düşüncenin her seviyede oluşturulması ve yaygınlaşmasını, riskleri doğru şekilde yöneterek bütün süreçlerde ve yönetim sistemi uygulamalarında sürekli iyileştirmenin yakalanmasını hedefler. Süreç performanslarının etkin şekilde ölçme ve izlenmesi, iç denetim metodu ile süreç verimliliklerinin düzenli takibi sağlanmaktadır

Kuruluşumuzun en önemli değerlerinden olan ve müşteri memnuniyetinin temelini oluşturan etkenin çalışan memnuniyeti olduğunun farkındalığıyla, kalite bilinci, sorgulayıcı bakış açısı sürekli gelişim - yenilikçilik, iş birliğine yatkınlık, çözüm ortaklığı, dinamiklik ve esneklik davranışlarının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için davranışsal ve teknik eğitimler ile yetkinliklerinin arttırılması hedeflenmiştir. Global bir marka olmanın gereği olan genişleyen ürün ve hizmet ağı ve coğrafi varlığımızın sonucu olarak hedeflediğimiz tüm ülkeler ve ürün portföyünün gerekli göreceği tüm ulusal ve uluslararası mevzuat şartlarını ve diğer gerekli şartları karşılayan ürün ve hizmetleri sağlama yeteneğini gösterme gerekliğimiz doğrultusunda Entegre yönetim sistemi sürekli otokontrol mekanizması içerisinde uygunluk yükümlüklerin kontrolünü takip etmekle sorumludur.

Dalgakıran, makina sektöründe dünya şirketi olma hedefi sorumluluğundan hareketle, bünyesindeki üretim tesisindeki operasyonlarında, üretim hatlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Çevresel açıdan sürekli gelişme gerektiren, çevre boyutlarını kapsayan yasal yükümlülük, sorumluluklar ve ilgili diğer şartlara uyulmasını temel alan entegre sistem politikası ışığında; kuruluşumuz, yaşam döngüsü anlayışı içinde ürün ve hizmetlerden etkilenen çalışanların, müşterilerin ve çevre halkının sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi, gelecek nesiller adına çevreyi ve doğal hayatı korumayı görevi kabul etmiştir. Doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla kuruluşumuz ürün, hizmet ve operasyonlarının tasarım aşamasından başlayarak çevreye duyarlı, düşük enerji tüketimine sahip ürünler piyasaya sürmektedir. Yeni teknolojinin kullanımının yaygınlaştırılmasının teşviki ile sürdürülebilir kaynak kullanımı, enerji su ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınması firmamızda tüm üretim sahalarımızda teşvik edilmektedir. Atıkların kaynağında azaltılması, bertarafı, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümü için tüm çalışanlarımızın katılımı ile çalışmalar yapılmaktadır.

Kuruluşumuz, çevre bilincinin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları paydaşları için hazır tutmak adına tüm tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Tüm performans ve uygunluk yükümlüklerini yerine getirmek için çalışanların gereken yeterliliğini belirler, uygun eğitim, öğretim ve tecrübeleri dikkate alarak yeterliliklerini garanti altına alır ve takip eder.

Dalgakıran, toplam kalite anlayışıyla sağlık ve güvenliğe pozitif yaklaşımın, etkin ve verimli bir yönetim için esas olduğunun bilincindedir. Bu nedenle işyerindeki risklerin; çalışanlar, taşeronlar, ziyaretçiler ve çalışma alanlarındaki diğer personel üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesine önem vermektedir. Amacımız, Dalgakıran’daki faaliyetler esnasında oluşabilecek tehlikeli, sağlığa ve iş güvenliğine zararlı koşullardan korunmak; yaralanmaları, sağlık bozulmalarını önlemek ve daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaktır. İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışanlarımızın vazgeçilmez önceliği ve işinin ayrılmaz parçasıdır. Bu kapsamda hedefimiz, yapılan faaliyetlerde sağlık ve güvenlik ile ilgili tüm riskleri tamamen önlemek, Dalgakıran’ın üretim tesisindeki güvenli ortam meydana getirmek, tüm çalışanlarına bu bilinci aşılamak ve dünya standartlarında bir iş sağlığı ve güvenliği sistemine sahip olmaktır.”

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

İnsana ve çevreye saygıya, yaratıcılığın harekete geçirilmesine, çalışanların sağlıklı iletişim kurmasına ve bütünleşmesine yönelik oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi’ni, şirketin bütün çalışanları kurum kültürü olarak benimsemiştir. Şirket yaşamının her alanında hayata geçirilen kalite uygulamaları, çalışanların yaşam kalitesini yükseltmekte, müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlamakta, pazar payını artırmakta ve toplum hayatına katkı sağlamaktadır.

Yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat şartlarını ve diğer gerekli şartları, tüm uygunluk yükümlülüklerini karşılayarak,

 • Müşterilerimiz için tam ve zamanında istedikleri kalitede ürünleri sağlamak,
 • Çalışanlarımızı; kalite, çevre bilinci ile sağlık ve güvenliği sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Yönetim sistemlerinin performansını izlemek, ölçmek, bu izleme ve ölçme sonuçlarına göre performansı artırmak için sürekli çalışmak ve sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek,
 • Ürün ve hizmetleri düzenli sağlama yeteneğini göstererek en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin katılımını ve danışmasını sağlamak,
 • Süreçlerimizin işletilmesi sırasında çevrenin korunmasını sağlamak, çevreye zararlı etkileri ortadan kaldırıp azaltarak, kirliliği önlemek,
 • Çalışanlarımız için; güvenli ve sağlıklı bir iş alanı yaratarak tehlikeleri yok etmek, riskleri azaltmak,
 • Nükleer enerji santrallerine yönelik gerçekleştireceğimiz tüm faaliyetlerde önceliğimiz, ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalarak nükleer tesisin güvenliğini gözetmek,
 • Süreçlerimizi garanti altına alarak nükleer güvenlikle ilgili en ileri teknik ve yönetimsel uygulamaları bünyemizde barındırmak, nükleer güvenlik kültürünü organizasyonumuzdaki tüm süreçlere uygulayarak sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
Politikamız, hedeflerimizin belirlenmesi için bir çerçeve niteliğinde olup halkın ve tüm ilgili tarafların erişimine açık hale getirilmiş, çalışanlarımıza ve ilgili taraflarımıza duyurulmuş, sürekliliği sağlanmakta ve periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Tüm çalışanlarımız ile birlikte bu politikanın gerekliliklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Medikal Basınçlı Hava Santrali imalatı yapan firmamız; İnsana ve çevreye saygıya, yaratıcılığın harekete geçirilmesine, çalışanların sağlıklı iletişim kurmasına ve bütünleşmesine yönelik oluşturduğu Kalite Yönetim Sistemi’ni, şirketin bütün çalışanları kurum kültürü olarak benimsemiştir. Şirket yaşamının her alanında hayata geçirilen kalite uygulamaları, çalışanların yaşam kalitesini yükseltmekte, müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlamakta, pazar payını artırmakta ve toplum hayatına katkı sağlamaktadır.
Yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat şartlarını ve diğer gerekli şartları, tüm uygunluk yükümlülüklerini karşılayarak,

 • Müşterilerimiz için tam ve zamanında istedikleri kalitede ürünleri sağlamak,
 • Çalışanlarımızı; Satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin teknik özellikleri, pazarlama ve satış teknikleri, müşteri memnuniyetinin sağlanması ile ilgili eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Kalite Yönetim sisteminin performansını izlemek, ölçmek, bu izleme ve ölçme sonuçlarına göre performansı artırmak için sürekli çalışmak ve sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek,
 • Ürün ve hizmetleri düzenli sağlama yeteneğini göstererek en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin katılımını ve danışmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımız için; güvenli ve sağlıklı bir iş alanı yaratarak tehlikeleri yok etmek, riskleri azaltmak,
Politikamızdır. Politikamız, hedeflerimizin belirlenmesi için bir çerçeve niteliğinde olup halkın ve tüm ilgili tarafların erişimine açık hale getirilmiş, çalışanlarımıza ve ilgili taraflarımıza duyurulmuş, sürekliliği sağlanmakta ve periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Tüm çalışanlarımız ile birlikte bu politikanın gerekliliklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

DALGAKIRAN, olarak kurumsal bilgiyi değerli bir varlık olarak kabul eder ve çalışanları, iş ortakları ve müşterilerinin bilgi varlıklarını korumak amacıyla;

 • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek ve tekrarını önleyecek aksiyonlar alınması,
 • Bilgi Güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verilebilmesi,
 • Kritik iş süreçlerine yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uyulması,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğinin sağlanması,
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olunması,
 • Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmenin sağlanması,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasını hedeflemekteyiz.
Bilgi güvenliğinde politikalar belirlenirken;
Bilginin işlenirken, iletilirken ve muhafaza edilirken gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik esas alınacağı da anlatılmakta, risk yönetimi yaklaşımı da vurgulanmaktadır.